EKKAK alustab kunstiettevõtete arendusprogrammiga

Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (EKKAK) kutsub kunstiettevõtteid kandideerima 6-kuulisse arendusprogrammi, mille eesmärk on toetada organisatsioonide jätkusuutlikkust. Osalejad saavad professionaalsete koolitajate ja mentorite käe all värskendada äriplaani, tegevus- või arengukava või teha konkreetseid plaane uue tegevussuuna käivitamiseks. 

 

Aprilli lõpust novembri lõpuni kestev arendusprogramm on välja töötatud konsultatsiooniagentuuri Miltton, mõttekoja Creativity Lab, kunstivaldkonna eksperdi Maarin Ektermanni, Kunstiasutuste Liidu ja EKKAKi koostöös. Selle raames toimuvad koolitused ja iga osaleja saab oma projekti lihvida individuaalse mentori käe all. Lisaks on kavas vaheseminarid, mis aitavad õpitud teoreetilised teadmised praktilisteks plaanideks vormida. 

 

Programmi kandideerimine

 

Programmi valitakse kandideerimisavalduste alusel kuni 12 osalejat. Avalduses palume kirjeldada oma ootusi programmile ning välja tuua, milliste teemade või tegevussuundade arendamisega on plaanis süvitsi tegeleda.

 

Programmi maksumus on 500 eurot osaleja kohta. Hind sisaldab 6 koolitust, 3 individuaalset mentorsessiooni ja 3 juhendatud vaheseminari, lisaks ava- ja lõpuseminare. Kunstiasutuste Liidu liikmetele kehtib soodustus -10%.

 

Kava

 

Teisipäev, 30. aprill kell 10:00–12:00 / Programmi avaseminar (videokohtumine Zoomis). Avaseminari viivad läbi EKKAKi tegevjuht Kadri Laas-Lepasepp, programmi moderaator Kadi-Ell Tähiste (Kunstiasutuste Liit) ja erinevatele sihtgruppidele kaasaegse kunsti vahendamisega tegelenud Maarin Ektermann. 

 

Esmaspäev, 6. mai kell 10:00–17:00 / I koolituspäev (Kai kunstikeskuses, Peetri 12, Tallinn):

 

– kell 10–13:00 Teema 1: Strateegiline kavandamine (lektor Jorma Sarv / Creativity Lab). Osalejad saavad ülevaate, millest koosneb praktiliselt igapäevatöös kasutatav strateegia töölaud, kuidas mõtestada missiooni, visiooni ja väärtustega seonduvat ning mil viisil seda teadmist kasutada. Koolitus käsitleb strateegilise kavandamise võtmeküsimusi.Mida tuleks silmas pidada eesmärgistamise juures? Kuidas tagada valikute aluseks olevate hinnangute ja info adekvaatsus? Millisel viisil korraldada strateegilist kavandamist lühikeses, keskpikas ja pikas ajalises vaates? Mida pidada silmas strateegia sidumisel tööplaanide ja eelarvega? Millised on erinevad võimalused strateegilise kavandamise protsessi korraldamisel?

 

– kell 14:00–17:00 Teema 2: Turundus ja kommunikatsioon (lektor Marju Sokman / Creativity Lab). Koolitus võtab fookusesse väiksemate organisatsioonide peamised turundus- ja kommunikatsiooni ülesanded. Millest valdkonna eesmärkide sõnastamisel lähtuda? Kuidas ehitada üles turundus- ja kommunikatsiooniplaan? Millest lähtuda kanalite ja meetodite valikul? Millised on peamised tööriistad ning nende plussid ja miinused? Kuidas mõõta tegevuste efektiivsust?

 

Teisipäev, 14. mai kell 10:00–12:00 / I vaheseminar (videokohtumine Zoomis). Vaheseminari viivad läbi Kadi-Ell Tähiste ja Maarin Ektermann.

Esmaspäev, 3. juuni kell 10:00–17:00 / II koolituspäev (Kai kunstikeskuses, Peetri 12, Tallinn):

 

– kell 10–13:00 Teema 3: Eelarvestamine ja finantsjuhtimine (lektor Diana Paakspuu / Miltton). Praktilise suunitlusega koolitusel õpitakse, kuidas valminud strateegiaga kaasas käivad kulud ja tulud igapäevaelus joone peal hoida. Töötoa käigus täieneb arusaam finantsjuhtimise alusloogikatest, ülesannete kaudu harjutatakse prognoosimist ning valmib eelarvetabel, mida juhtimises edasi kasutada.

 

– kell 14:00–17:00 Teema 4: Müük (lektor Jaano Inno / Miltton). Koolituse algpunktiks on tõdemus, et kuitahes suurepärane strateegia ei hakka tööle enne, kui teadmine väärtuspakkumisest pole jõudnud õige sihtrühmani. Töötoas võetakse luubi alla võimalused sihtrühmade fookustamiseks ning müügikanalite ja –vormide valik kunstivaldkonna konteksti arvestades. Valmib müügistrateegiline ja –taktikaline plaan.

 

Teisipäev, 11. juuni kell  10:00–13:00 / II vaheseminar (Kai kunstikeskuses, Peetri 12, Tallinn). Vaheseminari viivad läbi Kadi-Ell Tähiste ja Maarin Ektermann.

 

Teisipäev,  13. august kell 10:00–17:00 / III koolituspäev (Kai kunstikeskuses, Peetri 12, Tallinn):

 

– kell 10–13:00 Teema 5: Kestlikkus kunstiasutuses (lektor Jolanda Lipu / Miltton). Koolitus lähtub arusaamast, et kestlik eluviis ja vastutustundlik majandamine on saanud tänase ning homse maailma sambaks. Mida see aga tähendab kunstivaldkonna kontekstis? Kuidas orienteeruda keerulisena näivates terminites (ESG, NET-zero jne)? Kuidas oma tegevuse mõju hinnata? Mis üldse loeb? Töötoa tulemusel valmib esmane kaardistus oma ettevõtmise kestlikkusest ning plaan, kuidas asjakohast selgelt ja rohepesumaiguta kommunikeerida.

 

– kell 14:00–17:00 Teema 6: Muudatuste elluviimine (lektor Jorma Sarv / Creativity Lab). Koolituse käigus analüüsitakse, millised on eduka muudatuse eeldused. Kuidas erinevaid muudatustega seotud protsesse analüüsida? Kuidas rakenduvad (kultuuri)organisatsioonide tegevuse kontekstis tuntumad muudatusprotsesside mudelid (nt Lewin, Kotter)? Millised on olulisemad muudatustele vastuseisu põhjused?

 

Teisipäev, 17. september kell 10:00–12:00 / III vaheseminar (videokohtumine Zoomis). Vaheseminari viivad läbi Kadi-Ell Tähiste ja Maarin Ektermann.

 

Septembri keskpaik—novembri keskpaik / individuaalsed mentorsessioonid (3 sessiooni osaleja kohta). Pärast koolituste lõppu saavad kõik osalejad mentorluse vormis süvendatud tagasisidet, mille abil oma plaane viimistleda. Igale osalejale on ette nähtud kolm mentorsessiooni, mille täpne toimumiseaeg lepitakse kokku individuaalselt. Mentorite valik toimub programmi käigus (sellele on pühendatud II vaheseminar) vastavalt konkreetse osaleja vajadustele. Mentoritena on kaasatud ennekõike koolituspartneri Miltton mitmekülgse kogemusega eksperdid.

 

Teisipäev, 12. november kell  10:00–12:00 / IV vaheseminar (videokohtumine Zoomis). Vaheseminari viivad läbi Kadi-Ell Tähiste ja Maarin Ektermann.

 

Teisipäev,  26. november kell  10:00–15:00 / Lõpuseminar programmi tulemuste esitlemiseks, kokku võtmiseks ja tagasisidestamiseks (Kai kunstikeskuses, Peetri 12, Tallinn).

 

Programmi koolitustel on vabade kohtade olemasolul võimalik osaleda ka eraldi. Lisainfo üksikutel koolitustel osalemiseks avaldame jooksvalt.

 

Arendusprogrammi toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit. See on osa Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse projektist  “Arendusteenuste pakkumine kunstivaldkonna ettevõtetele”.

Miltton on Uue Põhjala juhtiv nõustamisagentuur vastutustundliku ettevõtluse arendamises, muutuste juhtimises, kuvandiloomes ja strateegilises kommunikatsioonis. Miltton koondab tippeksperte ärist, kultuurist, riigijuhtimisest, majandusest, psühholoogiast ja teistest valdkondadest, aidates organisatsioonidel turbulentses maailmas edukalt kohaneda. 

 

Mõttekoda Creativity Lab on viimase kümne aasta jooksul olnud strateegiapartner paljudele kultuuri- ja spordivaldkonna, loomemajanduse ning kohalike omavalitsuse tasandi organisatsioonidele ja algatustele. Mõttekoja ekspertide jaoks on tähtsal kohal küsimused, kuidas muuta strateegiate ja juhtimise töölaud igapäevases tegevuses võimalikult hästi kasutatavaks ning teha pidevalt muutuvas keskkonnas läbimõeldud valikuid või otsuseid. 

  

Lisainfo
Kadri Laas-Lepasepp

kadri@ecadc.ee