Keskusest

Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (EKKAK) on mittetulunduslik organisatsioon, mille peamiseks eesmärgiks on Eesti kaasaegse kunsti rahvusvahelise nähtavuse suurendamine ning Eesti kaasaegse kunsti välja toetamine ja arendamine. Oma partnerinstitutsioone ühendava organisatsioonina on EKKAK eesmärgiks rahvusvaheliste partnerlussuhete loomine kaasaegse kunsti väljal. 2012. aastal asutatud arenduskeskuse tegevust toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Keskuse töötajad asuvad nii New Yorgis kui Tallinnas. EKKAK on filantroopilise organisatsiooni Outset Eesti asutajaliige.

 

EKKAKi väärtusteks ja tegevuspõhimõtete aluseks on professionaalsus, läbipaistvus, paindlikkus ja koostöö. 

 

Saadud toetused

 

EKKAK sai perioodiks 2017-2019 EASi loomemajanduse tugistruktuuride arendamise toetust 300 000 eurot. Projekt “Kaasaegse kunsti valdkonna rahvusvahelistumine” toetub kolmele tegevussuunale. Esiteks koostöö Eesti kaasaegse kunsti ettevõtetega galeriivälja professionaliseerumise ning kunstituru arendamisel. Teiseks Eesti kaasaegse kunsti rahvusvahelise nähtavuse toetamine ja võimendamine, ning kolmandaks töö eratoetuse ning erakogujate kaasamiseks. EKKAKi projekti sisuks on kaasaegse kunsti jätkusuutliku infrastruktuuri arendamine koostöös ettevõtetest partneritega ning toimiva sünergia loomine edasiseks rahvusvahelistumiseks.

 

2019. aastal sai EKKAK Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt toetust summas 4000 eurot projekti “Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse turundusstrateegia väljatöötamine” elluviimiseks. Projekti eesmärgiks on Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse turundusalase arenguhüppe ette valmistamine ja projekti konkreetseks väljundiks turundusstrateegia väljatöötamine.

 

EKKAK viis perioodil märts 2017-aprill 2018 läbi projekti “Kaasaegse kunsti turu arendamine“, mida rahastab EAS “Loomemajandusalase teadlikkuse tõstmise, teadmiste ja oskuste arendamise projektikonkursi“ tulemusena Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Projekti sihtrühmaks on kunsti müügiga tegelevad ettevõtted, galeriid, kaasaegse kunsti raamatute kirjastused ja levitajad ning kunstiturgu arendavad algatused. Projekti raames toimuvate tegevuste  eesmärgiks on kaasaegse kunsti kommertsiaalsele poolele tähelepanu juhtimine ja kunstiettevõtete ekspordivõimekuse tõstmine.

 

Info

 

MTÜ Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus põhikiri on leitav siit.

Majandusaasta aruanded: 2017, 2016

Täpsem info MTÜ Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse kohta on tasuta kättesaadav Äriregistri kaudu.