Kunstivaldkonna kriisinõuandla

Koroonaviiruse karantiin on löönud segi paljude kunstnike ja teiste kunstivaldkonnas tegutsejate plaanid. Ära on jäänud näitused, residentuurid, reisid, mis tähendab nii vaimset, loomingulist kui majanduslikku kahju. Kõige keerulisem olukord on vabakutselistel, kuid tugevalt on puudutatud ka paljud teised kunstitöötajad, ettevõtjad ja institutsioonid, eriti näitusemajad.

 

Avasime siinse vastavalt olukorrale täieneva kriisinõuandla, kust leiab hetkel olemasolevaid vastuseid kõige pakilisematele küsimustele, samuti ka võimalusi, kuidas soovijad saaksid kunstnikke ja näitusemaju praeguses olukorras aidata. Eriolukorra tõttu tekkinud kahjusid puudutava kunstivaldkonnale suunatud küsitluse tulemustega saad tutvuda siin.

 

Kõik lisaküsimused ja ettepanekud saatke palun info@ecadc.ee.

 

Nõuandla sündis KKEKi, EKKAKi, Kultuuriministeeriumi, Kultuurkapitali ja Eesti Kunstnike Liidu esindajate ning vabakutselise kunstitöötaja Airi Triisbergi koostöös.

 

Nõuandlast leiab:

 

Riikliku toetuse taotlemise võimalused:

– Kunstivaldkonna loomeinimestele
– OÜ või FIE-na tegutsevatele vabakutselistele
– Näitusemajadele, galeriidele, liitudele, valdkonna tugistruktuuridele ehk institutsioonidele

 

Jagame Kultuurkapitali ja Kultuuriministeeriumi infot, mida teha ära jäävate projektide, juba tehtud kulutuste ja alles plaanitud projektidega ning kust saada praegusel hetkel õigusabi.

 

Oleme omalt poolt kokku pannud ka mõned võimalused neile, kes sooviksid hetkel hätta sattunud kunstnikke või institutsioone aidata. Kui tekib veel ideid ja mõtteid, palun kirjutage info@ecadc.ee.

 

Eesti Kunstnike Liit on oma kodulehele samuti loonud põhjaliku nõuandla, mis asub siin.

 

Toetuse saamise võimalused

 

Kui oled kunstivaldkonna loomeinimene (kunstnik, kuraator, kriitik jm):

 

– Loovisikud, kes tegutsevad mõnel loovisikute ja loomeliitude seaduses loetletud loomealal (sh kujutav kunst) ja on kaotanud sissetuleku, saavad taotleda loometoetust, mille tingimuste kohta saab lugeda siit. Loomeliidu (kunstis kas Eesti Kunstnike Liit või Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing) liikmed taotlevad läbi liidu, kes liidu liige ei ole, saab taotluse esitada Kultuuriministeeriumile.  22. aprillil 2020 jõustunud eriolukorrast tingitud seadusemuudatuse kohaselt võib (erinevalt varasemalt kehtinud reeglitest) loometoetust taotleda ka isik, kes on viimase kahe aasta jooksul loometoetust saanud. Samuti on lubatud see, kui taotlemisele eelneval kuul on teenitud tulu kuni ühe miinimumpalga ulatuses. Toetuse saamise ajal võib vabakutseline loovisik samuti täiendavat tulu edasi teenida samas ulatuses, kui ta vastab seaduses toodud vabakutselise loovisiku definitsioonile. Need muudatused kehtivad alates 20. aprillist 2020 kuni 180 päeva peale eriolukorra lõppu. Loe muudatuste kohta täpsemalt siit.

 

– Kes ühel või teisel põhjusel loometoetuse taotlemise tingimustele ei vasta, neil on võimalik ennast töötuna arvele võtta:

* Töötukassa jagab erinevaid hüvitisi ja toetusi, mille taotlemise tingimustega tasub ennast kurssi viia. Vabakutselistele kultuuritöötajatele on heal juhul ligipääsetav töötutoetus, mille kuumäär on 189,1 eurot.
* Toetuse saamise tingimuseks on, et inimene on viimase 12 kuu jooksul olnud vähemalt 180 päeva hõivatud tööga. Tööna määratletakse paraku ainult sotsiaalmaksuga maksustatud töösuhteid, see tähendab, et stipendiumid, toetused, autoritasud ei lähe tööna arvesse. Kui oled hiljuti ülikooli lõpetanud, siis tasub teada, et õppimist käsitletakse tööga võrdsustatud tegevusena.
* Kõikidele registreeritud töötutele hakkab 30 päeva möödudes kehtima ravikindlustus, olenemata sellest, kas nad saavad Töötukassalt rahalist toetust. Töötuks vormistamine toimub eriolukorra ajal elektrooniliselt.

 

Lisainfo: www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/tootutoetus

 

Praeguseks lõppenud taotlusvoorud:

 

– Kultuurkapitali eristipendiumile laekus 950 ettepanekut. Nimekiri eristipendiumi saajatest avaldati 18. mail Kultuurkapitali kodulehel. Neil, kellele eristipendiume ei jagunud, soovitab Kultuurkapital esitada taotlusi järgmistesse taotlusvoorudesse.

 

Kui oled institutsiooni või muu juriidilise isiku esindaja (sh vabakutselised, kes tegutsevad OÜ või FIEna): 

 

Organisatsioonidel, institutsioonidel ja ettevõtetel (nt näitusemajad, galeriid, liidud, valdkonna tugistruktuurid sh nt näituste ülespanekuga tegelevad ettevõtted, graafilised disainerid, kirjastajad jne, OÜ kaudu tegutsevad vabakutselised, kes maksavad töötajatele, sh endale, regulaarset palka) on võimalik taotleda Töötukassalt töötasu hüvitist. Seda saab taotleda juhul, kui organisatsioonil on töölepingu alusel töötavad töötajad (vähemalt 1) ja ollakse sattunud raskustesse neile palga maksmisel. Töötasu hüvitist saab taotleda olenemata organisatsiooni suurusest ja juriidilise isiku vormist (OÜ, AS, MTÜ, SA). Hüvitist makstakse, kui tööandja on olukorras, mis vastab vähemalt kahele tingimusele (!) kolmest:

*tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga;
*tööandjal ei ole vähemalt 30% töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda;
*tööandja on vähemalt 30% töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30% või alampalgani.

 

Hüvitise suurus on 70% töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust. Hüvitise ehk riigi poolt kompenseeritava summa maksimumsuurus on 1000 eurot (bruto). Tööandja peab lisaks maksma töötajale töötasu vähemalt 150 eurot (bruto). Töötukassalt ja tööandjalt kokku saab töötaja vähemalt alampalga ehk 584 eurot. Kui töötaja sai osalise tööajaga töötamise tõttu alampalgast väiksemat töötasu, siis säilib tema senine sissetulek. Töötajal on õigus hüvitist saada kuni kahe kuu eest kolmekuulise perioodi jooksul (märts, aprill, mai 2020).

 

Hüvitist makstakse otse töötajale tööandja avalduse alusel, mille ta esitab Töötukassale iga kalendrikuu kohta eraldi.

 

Lisainfo: www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis

 

– Kui sa tegutsed FIEna, saad arvestada sellega, et 2020. aasta I kvartali sotsiaalmaksu avansilise makse tasub sinu eest riik. Kui sa oled avansilise makse juba tasunud, siis saab raha kasutada ükskõik millise maksukohustuse katmiseks või võib selle küsida tagasi (raha kantakse pangakontole).

 

FIE-l tasub arvestada, et kui sa peatad äriregistris oma tegevuse, katkeb 2 kuu pärast sinu ravikindlustus. Seega soovitatakse neil, kellel on ravikindlustus just FIE-na registreerimisest tulenevalt, tegevust pigem mitte peatada.

 

Nii FIE-dele kui ka teistele maksumaksjatele ei arvutata ega määrata kahe kuu jooksul ehk 1. märtsist 1. maini maksuvõlgadelt intresse.

 

Lisainfo: www.emta.ee/et/eriolukord

 

Praeguseks lõppenud taotlusvoorud:

 

– Kunstivaldkonnas tegutsevatel juriidilistel isikutel oli võimalik toetust saada Kultuuriministeeriumi erakorralise abi meetmest. Toetust sai taotlkeda taotluse esitamisele eelnevalt vähemalt 6 kuud tegutsenud organisatsioon, mis tegeleb näitusetegevuse korraldamisega või kunstialase tugiteenuse pakkumisega professionaalsetele kunstnikele või kunstiasutustele Eestis (näiteks stuudio- või tootmisruumide rendile andmine, teenuste pakkumisega produktsiooni, näitusetegevuse või arendustegevuse alal). Meetmest toetakse organisatsiooni põhitegevusega seotud vältimatute kulude katmist, mis on tekkinud kriisi ajal ja/või mille katmiseks planeeritud tulud on kriisiga seonduvalt oluliselt vähenenud. Toetuse andmist reguleeriv määrus on kättesaadav siit. Taotlemise täpse info ja tingimused leiab siit. Taotlemise tähtaeg on 18. mai 2020.

 

Kunstivaldkonna turismiatraktsioonidel ja muuseumitel, mis pakuvad külastajatele teenuseid, oli võimalik taotleda kahjude hüvitamist Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest. Toetust sai taotleda hiljemalt 1.02.2020 äriregistris registreeritud eraõiguslik juriidiline isik (nt OÜ), FIE, KOV üksuse asutused või MTÜ, kelle käive on võrreldes aastataguse käibega 40% langenud. Toetuse suurus on 50% turismiatraktsiooni 2019. a märts-juuni käibest ja toetuse suurus on 2000-50 000.-. Taotleda said ka vähem kui aasta lahti olnud asutused, kellele lisanduvad eritingimused. Täpsemad tingimused ja taotlemise info leiab siit.

 

–Kunstivaldkonna äriühingud ja FIEd said ühekordselt taotleda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetust. Ettevõtetel peab olema 1-49 töötajat ning 2019. a käive peab olema 20 000-100 000.-. Kuni 40 000 käibega ettevõtte toetus on 3000.- ning suurema käibega ettevõtte ühekorde toetus on 5000.-. Antud toetust ei saa taotleda mittetulundusühingud ega sihtasutused. Lisanõuete ja taotlemise info leiab siit. Kui ettevõttele sobivad mõlemad EASi toetusmeetmed, siis tuleb ettevõttel endal valida, milline abi ettevõtet kõige paremini aitab, kuna abi on ettevõtte kohta ühekordne.

 

Mis saab ärajäänud projektidest?

 

Eesti Kultuurkapital
Vastab Maarin Ektermann kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitalist

 

“Kulka protseduur lepingute puhul, mida ei saa taotlejast mitte-olenevatel põhjustel eesmärgipäraselt täita:

– Kui kulutusi tehtud ei ole ja on selge, et projekt ei saa teostuda, palume taotlejal lepingust loobuda ning toetuse summa tagasi maksta.
– Kui taotleja on juba teinud kulutusi, mis vastavad taotluses esitatutele, kuid on selge, et projekt ei saa lõplikult teostuda, palume esitada nende kulude kohta aruanne ning lisada sinna selgitus eesmärgi täitmata jätmise või selle osalise täitmise kohta.
– Kui esitatakse aruanne, kontrollib aruande spetsialist, kas nt reiside puhul on tehtud kindlustused ning kas on võimalik saada juba makstud reisiraha tagasi ning millised on olnud teised ettevalmistuskulud, mida on juba tehtud. Selle info edastab aruandespetsialist/Maakondlik Ekspergrupp (MEG) kontaktisik vastavale sihtkapitalile/MEG-le. Sihtkapital/MEG teeb otsuse, kas lepingus toodud toetuse kasutamise eesmärki saab muuta,  (nt. sündmusel osalemine muudetakse sündmusel osalemise ettevalmistamiseks). See on vajalik, kuna aruannet saab aktsepteerida vaid siis, kui lepingu eesmärk on täidetud.
– Iga vastav kaasus arutatakse sihtkapitali/MEGi ekspertide poolt läbi ja vajadusel küsitakse nõu Kultuurkapitali kontori tugipersonalilt. Võtame vajadusel lisaks ka juriidilist nõustamist.
– Võtame iga kaasuse ette juhtumipõhiselt ja tuleme taotlejatele vastu nii palju kui see on seaduste raames võimalik.
NB! Kui taotluses ette nähtud tegevusi on võimalik edasi lükata, palume käituda vastavalt tavapärasele korrale ja esitada nõukogule kasutamisaja pikendamise kohta avaldus!”

 

Kultuuriministeerium

 

Ärajäänud projekte vaadatakse juhtumipõhiselt, kuid lausalist toetuste tagasiküsimist ei tule, projekti ärajäämisel peab aga nagu ikka tagastama kasutamata toetuse (osa). Vaata infot ka Kultuuriministeeriumi ülevaadet korduma kippuvatest küsimustest. Lisaks on Kultuuriministeerium välja töötanud erakorralise abi meetme, mida reguleeriv määrus on kättesaadav siit. Taotlemise info on leitav siit.

 

Õiguslik abi

 

Eesti Kunstnike Liit võimaldab oma liikmetele ja seoses eriolukorraga ka neile kunstnikele, disaineritele ja institutsioonidele, kes rendivad ruume EKLi hoonetes, tasuta esmast õigusabi, mida osutab kogenud jurist Vahur Glaase. Juristi teenus sisaldab professionaalseid nõuandeid nii loomevaldkonna ja -ettevõtlusega haakuvates (nt autoriõiguse, kunstiteoste tellimise ja teostamisega seotud lepingute, töölepingute, erialaste koostöölepingute jmt) kui eraelulistes (perekond, vara, üürisuhted jne) küsimustes.

 

Kunstivaldkonna töötajad, kes pole EKLi liikmed ja kes soovivad saada õiguslikku abi, on oodatud pöörduma Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusesse, selleks kirjutage Kadi-Ell Tähistele kadi-ell@ecadc.ee.

 

Kui soovid kunstnikke ja kunstiinstitutsioone aidata…

 

Eriolukorra tõttu on suletud kõik näitusemajad ning ära on jäänud mitmeid näituseid, mis tekitab rahalist kahju nii kunstnikele kui ka institutsioonidele. Kui sul on võimalus neid rahaliselt aidata, siis siin on mõned võimalused, kuidas seda teha:

 

Osta kunsti galeriidest või otse kunstnikelt

Endiselt müüvad kunstiteoseid veebigalerii Noar ning ka teised galeriid, näiteks Vaal, Haus, E-kunstisalong, Temnikova & Kasela galerii, Okapi galerii, Positiiv galerii, Kogo galerii, tARTu pood. Kunsti on võimalik osta ka otse kunstnikelt, tihti on nende kontaktandmed olemas kodulehtedel. Soovitame uudistada ka Eesti kunstnike andmebaasi KKEKi lehel.

 

Liitu Kunstihoone klubiga
Klubi aastamaks on 24 eurot, soodusliikmemaks 14 eurot. Liikmelisus tagab lisaks soodustustele ja spetsiaalsetele üritustele tasuta piiramatu sissepääsu kõikidele Tallinna Kunstihoone näitustele ja publikuprogrammidele. Lähem info ja liikmeks astumine Kunstihoone kodulehel.

 

Kumu aastapilet
Kumu aastapileti hind on 45 eurot (uuendades 40 eurot). Aastapiletiga saab lisaks pakkumistele, kutsetele ja soodustustele piiramatult külastada Kumu näitusi, võtta osa kõigist publikuprogrammi sündmustest.

 

Tartu Kunstimuuseum pakub lisaks 25 eurosele aastapiletile võimalust osta ka 100 eurone suure sõbra toetajapilet.

 

Kai kunstikeskuse aastapilet
Pilet on eriolukorra ajal saadaval erihinnaga 20 eurot (tavahind 25 eurot). Sellega saab aasta jooksul tulla Kai näitusi ja näitusega seotud üritusi külastama piiramata arvu kordi. Aastapilet kehtib 12 kuud arvestades keskuse taasavamisest pärast eriolukorda. Aastapileti ostuks kirjuta info@kai.center.

 

Videomängude muuseum LVLup! koos sealse Lõputu Elu galeriiga ootab annetusi

LVLup! interaktiivne videomängude muuseum on turvaline koht aja veetmiseks ning silmaringi laiendamiseks. Muuseumi 250m2 pinnal on üle 40 konsooli, millega saab kohapeal mängida! Samuti asub seal kunstitudengite galerii Lõputu Elu Galerii.

Rekvisiidid: OÜ Coco & Co
Reg. nr 12936758
IBAN: EE767700771003174673

 

Kõik lisaküsimused ja ettepanekud saatke palun info@ecadc.ee.