Hea Tava juhend

 

Juhend sõnastab põhimõtted, millest võiksid oma igapäevases professionaalses töös ja toimimises lähtuda kaasaegset kunsti vahendavad galeriid.

 

Juhend on kooskõlas rahvusvahelise galeriiüldsuse poolt aktsepteeritud põhimõtetega.

 

 

 

LAE ALLA HEA TAVA SIIT

 

 

1. GALERII TEGEVUS

 

1.1 Galerii tegevuse aluseks on professionaalsus.

 

1.2 Oma tegevuse korraldamisel lähtub galerii kehtivatest seadustest, teistest õigusaktidest ja galerii poolt sõlmitud kirjalikest või suulistest lepingutest ja kokkulepetest.

 

 

2. GALERII KOOSTÖÖSUHE KUNSTNIKUGA

 

2.1 Galerii ja kunstniku vaheline koostöösuhe põhineb vastastikusel austusel, lugupidamisel ja usaldusel ning on läbipaistev.

 

2.2 Nii galerii ja kunstnik täidavad sõlmitud kirjalikest või suulistest lepingutest ja kokkulepetest tulenevaid kohustusi.

 

2.3 Võimalikud vastuolud galerii ja kunstniku vahel püütakse alati eelkõige lahendada läbirääkimiste teel.

 

 

3. GALERII JA KUNSTNIKU VAHELISED KOOSTÖÖVORMID

 

Galerii ja kunstniku vaheline koostöö toimub kas kirjaliku või suulise näituselepingu-kokkuleppe, komisjonilepingu-kokkuleppe või esinduslepingu-kokkuleppe alusel.

 

3.1 Näituseleping-kokkulepe on tähtajaline ja seotud kunstniku konkreetse näitusega galeriis.

 

Näituselepingu-kokkuleppe korral on

 

3.1.1  kindlaks määratud näituseperiood

 

3.1.2 kokku lepitud nii kunstniku kui galerii kohustused ja kulud näituse korraldamisel (pressiteated, transport, installeerimine, avamine, deinstalleerimine jms)

 

3.1.3 kindlaks määratud galeriipinna kasutamise tasu. Võimaluse korral otsivad nii galerii kui kunstnik alternatiivseid vahendeid näitusekulude katteks.

 

 

3.2 Komisjonileping-kokkulepe on seotud kunstniku konkreetse näitusega galeriis ja/või kindla teostekogumiga.

 

Komisjonilepingu-kokkuleppe korral

 

3.2.1 on kindlaks määratud selle ulatus (see tähendab, kas komisjonileping-kokkulepe laieneb näitustele galeriis või konkreetsele teostekogumile) ja selle kestus (näiteks see, mitu kuud pärast näituse lõppu on galeriil õigus võtta teoste müügilt komisjonitasu)

 

3.2.2 galerii ei ole kunstniku teoste omanik, vaid vahendab neid (teosed on galerii poolt ajutiselt komisjonimüüki võetud)

 

3.2.3 kõik teosed on kunstniku omad kuni galerii on era- või avalikku kogusse paigutatud teose eest kunstnikule tasunud (varasemalt kindlaks määratud aja jooksul)

 

3.2.3 on kindlaks määratud konkreetse teose müügihind (koos käibemaksuga või ilma selleta), galerii poolt võetav komisjonitasu (koos käibemaksuga või ilma selleta), ja galerii allahindluspoliitika

 

3.2.4 on kunstiteose edasimüümise eest kunstiteose autoril õigus saada autoritasu teose igakordse müügi puhul vastavalt autoriõiguse seaduse paragrahvile 15.  Tasu saamise õigust kohaldatakse müügitehingutele, milles müüja, ostja või vahendajana osaleb oksjonikorraldaja, kunstigalerii või kunstiteoste vahendaja.

 

 

3.3 Esindusleping-kokkulepe on enamasti tähtajatu ja kohustab galeriid esindama kunstniku praktikat (tavaliselt tervikuna) pikaajalise koostöö eesmärgil.

 

Esinduslepingu-kokkuleppe korral on lisaks komisjonilepingus-kokkuleppes olevale

 

3.3.1 kindlaks määratud võimalik kunstniku ainuesindamine galerii poolt, enamasti olenevalt galerii geograafilisest asukohast (sealhulgas see, kas esindamise ainuõigus puudutab nii kunstniku varasemat loomingut kui ka uusi töid, ainult uusi töid, konkreetset meediumit jne.)

 

3.3.2 üldjuhul galerii poolt kunstniku teoste müügist võetav komisjonitasu (mis võib erineda olenevalt näiteks kunstniku poolt kasutatud meediumist)

 

3.3.3 lepingu kestus ja lõpetamine või lõppemine ja selle võimalikud tagajärjed (teoste müük galerii klientidele pärast lepingu lõppemist jne.)

 

Alati kaasnevad esinduslepingu või kokkuleppega

 

3.3.4 regulaarsed näitused galeriis (olenevalt kunstniku praktikast iga 2-3 aasta tagant)

 

3.3.5 galerii veeb, millel on kunstniku CV, näitusteajalugu, teoste fotod jne.

 

3.3.6 press ja kommunikatsioon (pressiteated, installatsioonivaated jne.)

 

Võimalusel (olenevalt sellest, kas kunstnikul on olemas turg ja millised on galerii ressursid kunstniku praktikat toetada)

 

3.3.7 teoste produktsioonikulud

 

3.3.8 kataloogid

 

3.3.9 osalemine kunstimessidel

 

3.3.10 residentuurid, stipendiumid jne.

 

 

4. KUNSTITURG

 

4.1 Galeriil on erialased teadmised ja oskused kunstniku teoste hindamiseks ning võimekus luua kunstnikule turg.

 

4.2 Galerii on kunstnikuga koostöös kindlaks määranud konkreetse teose müügihinna ja  galerii vahendustasu

 

4.3 Galerii maine aluseks on kunstikogujale antud tagatis, et teose hind lähtub kunstniku teose turuhinnast. Kunstnik ja galerii tagavad koostöös, et teose müügihind on adekvaatne.

 

4.4 Nii kunstniku kui galerii eesmärgiks on stabiilne, tugev ja jätkusuutlikult arenev kunstiturg.

 

 

5.  GALERIIDEVAHELINE KOOSTÖÖ KUNSTNIKE OSAS

 

5.1 Galeriid järgivad omavahelises suhtluses korrektsuse, aususe ja vastastikuse lugupidamise printsiipi.

 

5.2 Galeriid täidavad sõlmitud kirjalikest või suulistest kokkulepetest tulenevaid kohustusi üksteise ees.

 

5.3 Ühe ja sama kunstnikuga töötavad galeriid otsustavad koostöös kunstnikuga

 

5.3.1 millisel galeriil on juurdepääs millistele töödele

 

5.3.2 kas kunstnikul on teda esindav galerii (see tähendab galerii, kes on kunstniku karjääri eest vastutav)

 

5.3.3 milline on kunstniku esindava galerii protsent, mis võetakse komisjonilepingu-kokkuleppe alusel konkureeriva galerii poolt müüdud teose eest

 

5.4 Galeriid koordineerivad omavahel ühe ja sama kunstniku näitusi ja teevad koostööd kunstniku teoste paigutamise nimel era- ja avalikesse kogudesse.

 

 

6. GALERIIDEVAHELINE KONKURENTS

 

6.1 Galerii ei tohi oma tegevustega kompromiteerida kunstikoguja ja/või kunstniku ja/või galerii vahelist usaldust.

 

6.2 Galerii on oma tegevustes vahendajaks erinevate turuosaliste vahel. Galerii toetab kunstniku tema professionaalses karjääris.

 

6.3 Galeriid tunnustavad koostöö ja konsulteerimise vajadust teiste galeriidega.

 

6.4 Galeriid ei muuda teoste hinda omavaheliste kokkulepete alusel. Teoste müügihind jääb samaks (see tähendab, vahendajad jagavad omavahel vahendustasu protsentuaalselt ära) kui ühte ja sama teost vahendavad korraga mitu galeriid (ainult komisjonilepingu-kokkuleppe alusel, ei puuduta ühelt galeriilt teisele müüdud teoseid).

 

 

7. TEOSE MÜÜMINE OTSE KUNSTNIKU STUUDIOST

 

7.1 Esinduslepingu-kokkuleppe korral ja/või kehtiva komisjonilepingu-kokkuleppe korral oleks soovituslik kunstiteost osta sooviv era- või avalik kunstikogu suunata galeriisse.

 

7.2 Juhul kui teose müük toimub otse kunstniku stuudiost, garanteerib kunstnik müügi turuhinnaga, arvestades galerii(de)s paiknevate teoste müügihindu ja ei alanda põhjendamatult teose müügihinda.

 

7.3 Galerii otsustab koostöös kunstnikuga

 

7.3.1 millisel juhul on lubatud müük otse stuudiost (näiteks kogujale, kellega kunstnik on töötanud pikka aega enne koostöö alustamist galeriiga)

 

7.3.2 mis on teose era- või avalikku kogusse paigutamise korral õiglane kompensatsioon galerii poolt tehtud töö eest (arvestades, et ka otse stuudiost müüdud teosega, mida ei ole kunagi galeriis näidatud, võivad kunstnikuga koos töötaval galeriil olla kulutused)